DC Edukacja Sp. z o.o. realizuje projekt partnerski „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość”.

Okres realizacji projektu: 01.09.2016-31.10.2018.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej  w kwocie ogółem na poziomie 20 851 26,10 zł na podstawie Uchwały nr 923/169/16  Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 września 2016 r. Całkowita wartość projektu to 21 948 680,11 zł.

Partnerzy projektu to:
Parter Wiodący: Gmina Miasta Gdańska
Fundacja Edukacyjna ODITK
Stowarzyszenie Morena
DC Edukacja Sp. z o.o.
VULCAN Sp. z o.o.

Podmiot realizujący projekt w imieniu Miasta: Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

W ramach projektu „Rozwijamy Kompetencje i Programujemy Przyszłość” w ponad 40 gdańskich gimnazjach szkołach ponadgimnazjalnych prowadzone są działania skierowane do nauczycieli, nauczycielek, uczniów i uczennic. Działania przewidziane w projekcie zostały oparte o indywidualna diagnozę potrzeb szkół i realizowane będą w obszarze kompetencji językowych, matematycznych, informatycznych, społecznych, uczenia się, kreatywności i innowacyjności. W projekcie weźmie udział ponad 6400 uczniów i uczennic oraz ponad 960 nauczycieli i nauczycielek, 25 pedagogów i psychologów oraz 100 rodziców.

Główne założenia projektu to:

  1. Wzrost jakości kształcenia, w tym uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rozwijaniu kompetencji kluczowych potrzeb na rynku prac.
  2. Wzrost kompetencji społecznych i dydaktycznych u nauczycieli i nauczycielek, pedagogów i psychologów.
  3. Wyrównywanie szans uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  4. Tworzenie w szkołach środowiska sprzyjającego równości kobiet i mężczyzn oraz osób z różnych grup mniejszościowych.

W załączeniu poglądowa prezentacja do pobrania: http://www.gcpu.pl/index.php/do-pobrania/inne/summary/6-projekty-rpo/9-prezentacja-projektow-edukacyjnych-rpo